Nieuws

Eerste kievitsei Fryslân 2018 gevonden!

Earste ljipaai fan Fryslân fûn, fannejûn om 18.03 oere yn It Heidenskip troch Riemer Miedema, 20 jier. 

Om 18.03 uur is het eerste kievitsei van Fryslân 2018 gevonden. Het koppel Riemer Miedema en Jesper de Vries zochten in de buurt van It Heidenskip. Riemer was de gelukkige vinder.

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden