Over BFVW

Jaarverslagen

De Bond Friese VogelWachten (BFVW) legt jaarlijks uit wat er zoal gebeurt in (weide)vogelland in Fryslân. Zoals statutair is vastgelegd, wordt er jaarlijks een jaarverslag opgesteld. Dit jaarverslag wordt formeel ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) voorgelegd. In het jaarverslag worden de resultaten van het weidevogelseizoen toegelicht. Ook worden de activiteiten van diverse commissies en werkgroepen besproken. Tot slot worden ook de contactgegevens van de lokale vogelwachten in het jaarverslag vermeld. 

De ALV geeft ook goedkeuring aan het zogenaamde financieel jaarverslag. Een erkend account doet verslag van de balans en de staat van baten en lasten. Dit geeft een duidelijk beeld van de financiële positie van de BFVW.

Hieronder vindt u jaarverslagen en de financiële jaarverslagen vanaf 2020.

Meer informatie:

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden