Over BFVW

Commissie nazorg

Weidevogels en Friezen horen bij elkaar.  Het overgrote deel van de Europese grutto's en kieviten broedt in Nederland, en het grootste deel daarvan dan weer in Fryslân. De verantwoordelijkheid om zuinig te zijn op deze vogels wordt door de Friezen daarom bijzonder serieus genomen. De BFVW is de partij die in de provincie de zorg voor het tellen en beschermen op zich heeft genomen. Binnen de BFVW coördineert de Commissie nazorg, in samenwerking met het Bondsbureau, de 3500 vrijwilligers die zich bezig houden met de registratie en bescherming van de weidevogels.

Nazorg betekent in Fryslân hetzelfde als weidevogelbescherming in de rest van Nederland. De unieke Friese combimethode gaat uit van een combinatie van nesten opzoeken, op kaart intekenen en beschermen. Kan het nest niet gevonden worden, maar zou er volgens de deskundige nazorgers wel een nest moeten zijn, dan kan een broedpaar op de kaart worden aangegeven. De boeren gebruiken de kaarten om tijdens het veldwerk rekening te houden met de nesten en kuikens. Vervolgens wordt er een paar weken later, als de kuikens uit de eieren zijn gekropen, een alarmtelling uitgevoerd door de nazorgers, waarbij de alarmerende ouderparen worden geteld. Op die manier kan berekend worden hoeveel procent van de broedparen met succes jongen heeft grootgebracht. Dit wordt het BTS (Bruto Territoriaal Succes) genoemd, een BTS van boven de 65% geldt over het algemeen als nodig voor het in stand houden van de populatie.

Meer informatie:

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden