Over BFVW

Werkgroep wilsters (goudplevieren)

De wilsterwerkgroep bestaat uit 25 flappers en deze hebben een ringvergunning om wilsters (Goudplevieren), hoantsen (Kemphanen), ljippen (Kieviten) en heawylpen (Rosse grutto’s)te ringen.

Deze wilsterflappers hebben in 2007 totaal 6371 Wilsters, Hoantsen, Ljippen en Heawylpen gevangen en geringd.

Naast het aanleggen van ringen wordt ook een aantal biometrische gegevens verzameld, zoals vleugellengte, gewicht, pootlengte, kop+snavellengte, enz.

Het ringen geeft inzicht in de doortrek van de verschillende populaties.
De gewichten geven informatie over de conditie van de vogels en veranderingen in jaarcycli onder invloed van ruiprocessen en over doortrekperioden.
De lange reeks van opeenvolgende vangjaren geeft inzicht in de overleving en aanwas van de totale populaties.
Bij de Hoantsen is te zien dat deze soort vooral in het voorjaar wordt gevangen, wanneer ze vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika op weg zijn naar de broedgebieden in Scandinavië, Rusland en Siberië. De meeste Hoantsen zijn tevens voorzien van een unieke serie kleurringen.

De ringactiviteiten gebeuren in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij vrijwel alle gevangen Kemphanen worden voorzien van een unieke kleurringcombinatie. Hierdoor wordt elke Hoants individueel herkenbaar. Binnen Friesland geeft dit informatie over verplaatsing, fourageergedrag, rustperioden en slaaptrek. Buitenlandse terugmeldingen geven informatie over trekroutes en broedgebieden.

Financieel worden de flappers gesteund door de BFVW, die de vrij dure metalen ringen betaalt. De kleurringen worden beschikbaar gesteld door de RUG. Al met al kan er door de gezamenlijke inspanning van de wilsterflappers belangrijke informatie ingewonnen worden over de biologie van deze steltlopers, die in grote aantallen gedurende kortere of langere tijd verblijven in de Fryske contreien.

De Wilsterwerkgroep is aangesloten bij de vereniging 'Het Friesche Vogelvangersbelang".
Deze vereniging is opgericht in 1909 en bestaat volgend jaar dus 100 jaar.

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden