Nieuws

Oproep: "Hoedzje en Noedzje" oer ûs Swellen.

Een bericht van de zwaluwenwerkgroep (met onderaan een Nederlandse vertaling):

 "Hoedzje en Noedzje" oer ûs Swellen.

As nei- as briedsoarger bist yn dizze tiid grif yn it fjild oanwêzich. Doch dan tagelyk ek efkes it rûntsje troch de stâl / pleats / doarp / thús om de pearkes fan de ferskate swelle-soarten yn te fieren.

Swellen-telle is wichtich om’t se in byld jouwe fan hoe’t it mei de swellen giet. Mar it smyt ek wichtige ynformaasje op oer de ynsektenstân yn in gebiet. Ién pearke swellen yt sa’n 2,5 miljoen ynsekten yn in seizoen. Dat is sa’n 2 amers fol! Ynsekten binne dan wer wichtich foar oare soarten, wêrûnder de greidefûgels. Ien skriezepykje yt 2000-9000 ynsekten eltse dei! Dêrmei kin in swelle-telling ek ynsjoch jaan yn wêr’t potensjeel geskikte greidefûgelgebieten lizze.

Letter dit seizoen folget in twadde oprop om nochris de swellen te tellen yn in twadde rûntsje. Wy hoopje dat jimme ús helpe wolle en dat ek jimme de ‘noed’ fan dizze tellingen sjogge!

Als na- of broedzorger ben je in deze tijd vast in het veld aanwezig. Loop daarbij dan ook even het rondje door de boerderij / stal / dorp / huis om de broedpaartjes van de verschillende soorten zwaluwen te registeren.

Tellingen van zwaluwen is belangrijk omdat het een beeld geeft over hoe het met de zwaluwen gaat. Maar het levert ook mooie informatie op over de insectenstand in een gebied. Eén boerenzwaluwpaartje eet zo’n 2,5 miljoen insecten per seizoen. Dat is ongeveer twee emmers vol! Insecten zijn ook belangrijk voor andere vogelsoorten, waaronder de weidevogels. Eén gruttokuiken eet 2000-9000 insecten per dag! Daarmee kan een zwaluwtelling ook inzicht geven in waar potentieel geschikte weidevogelgebieden liggen.

Later in het seizoen volgt een tweede oproep om nogmaals de zwaluwen te tellen in een tweede ronde. We hopen dat jullie ons willen helpen en dat jullie het nut van deze tellingen ook zien!

 

Foto's: Herman Postma

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden