Nieuws

Hoarnûlen/Ransuilen telle(n)

Fûgelwacht Grou is op syk nei 'hun' hoanrûlen. En se kinne se net fine dit jier. Hoe stiet it mei de ûlen yn de rest fan Frsylân? Rûnom doche fûgelwachten mei oan de hoarnûletellingen. Ha jo hoarnûlen sjoen yn jo ûmjouwing dan kin jo dat trochjaan oan de fûgelwacht by jo yn e buert!


Vogelwacht Grou is op zoek naar 'hun' ransuilen. En ze kunnen ze niet vinden dit jaar. Hoe zit het met de ransuilen in de rest van Fryslân? Rondom doen vogelwachten mee met de ransuilentellingen. Heeft u ransuilen gezien in uw omgeving dan kunt u dat doorgeven aan de vogelwacht bij u in de buurt!

Klik op deze link voor het nieuwsbericht van Omrop Fryslân

Deel deze pagina

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden