Nieuws

Jaarafsluiting BFVW

In het jaar 2020 is er veel gebeurd dat niemand had voorzien. Ook in de wereld van de vogelwachten, de weidevogels én de BFVW. In dit bijzondere jaar is er na de Algemene Leden Vergadering op 1 maart in Wommels alleen virtueel contact geweest tussen de 108 vogelwachten en de BFVW. De traditionele Neisoarchdei, de Jeugdfûgelwachtdei, de Kontaktjûn, de rayonvergaderingen en andere contactmomenten konden vanwege corona geen doorgang vinden. We hebben deze momenten van ontmoeting met jullie gemist.

Daarom heeft het bestuur van de BFVW ervoor gekozen het jaar 2020 in de vorm van een video met jullie af te sluiten. Er zullen kort verschillende onderwerpen worden besproken door direct betrokkenen. Voorzitter Frans Kloosterman start met een overzicht van het jaar. Daarna licht Inge van der Zee de nazorgcijfers 2020 toe. Vervolgens zal bestuurslid Titus Sijmonsma het onderwerp predatie bespreken. Ook bestuurslid Doede Kooistra komt aan het woord. Hij gaat in op het onderzoek over de ljip (kievit) dat momenteel door Sovon in opdracht van de BFVW wordt uitgevoerd. Natuurlijk delen we ook graag informatie over broedzorg met jullie. Bestuurslid Henk Minkes vertelt het een en ander. Hierna komt Jan Dijkstra van het ICT-team aan het woord over de registratiesite en -app van de BFVW. Vervolgens worden kort een aantal BFVW projecten behandeld. Age de Jong vertelt over het project 'kuiken in het land, poes in de mand'. Henk de Jong vertelt over het project 'Grutsk op ús Greidefûgels' editie 2020. Tenslotte behandelt Teade de Boer het droneproject. De video wordt afgesloten door secretaris Marijke Rijpkema. 

Hieronder vinden jullie de totale video en de verschillende losse onderwerpen in een aparte video. 

Het bestuur realiseert zich dat deze vorm niet interactief is. Mocht u naar aanleiding van deze jaarafsluiting vragen of opmerkingen hebben, dan vragen wij u deze per mail te stellen/maken. Het bestuur zal deze vragen dan in het begin van volgend jaar beantwoorden. Bestuur en medewerkers van de BFVW wensen jullie allen ondanks de lastige omstandigheden ‘noflike feestdagen en folle lok en seine foar 2021’! We hopen jullie volgend jaar weer ergens in de 'echte wereld' te mogen ontmoeten.

Totaal JAARAFSLUITING 2020

 

Frans Kloosterman - voorzitter BFVW over belangrijke ontwikkelingen

Inge van der Zee over nazorgseizoen 2020

Titus Sijmonsma - bestuurslid nazorg BFVW

Doede Kooistra - bestuurslid juridische zaken over onderzoek ljip (kievit)

Henk Minkes - bestuurslid broedzorg BFVW over seizoen 2020

Jan Dijkstra - commissielid ICT BFVW over de registratie app

Age de Jong over het project 'kuikens in het land, poes in de mand'

Henk de Jong over de campagne 'Grutsk op ús Greidefûgels' 2020.

Teade de Boer vertelt over het project 'weidevogeldrone'

Slotwoord van secretaris BFVW - Marijke Rijpkema

 

 

 

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden