Nieuws

Periodes voor de alarmtellingen 2023 zijn bekend

De periodes voor de alarmtellingen worden ieder jaar bepaald aan de hand van de piek in de eileg van de grutto’s. Pas als die piek achter de rug is, kunnen we gaan rekenen. Dit jaar was de curve wat platter dan anders, door het natte en vrije koel voorjaar. De periodes voor het alarmtellen gaan binnenkort van start. In drie rondes bekijken onze nazorgers hoeveel ouderparen kuikens hebben in de fladderweken. Aan de hand hiervan kan bepaald worden wat het broedsucces is in een bepaald gebied.

Onderaan deze pagina staan de periodes voor de alarmtelrondes genoemd, een paar opmerkingen voor onze nazorgers:

·       Bij het alarmtellen tellen we niet het aantal individuele vogels, maar de aantallen alarmerende ouderparen! Vijf alarmerende grutto’s komen hierdoor neer op drie alarmerende ouderparen. Vul het getal drie in.

·       Vanaf het moment dat er geteld kan worden, gaat op de app het blokje alarmtelling aan. Deze optie staat vanaf dat moment bij de keuze nest/broedpaar/waarneming.

·       De periodes duren 4 dagen, binnen die periode zijn jullie vrij om de alarmtelling te organiseren. Zorg er wel zo veel mogelijk voor dat binnen een bepaald gebied (omringd door natuurlijke barrières als kanalen, bebouwing en begroeiing) op één moment wordt geteld, dit om dubbeltellingen en/of missers te voorkomen. Spreek dit zoveel mogelijk af met jullie buurwachten!

·       Het is in de app ook mogelijk om een nultelling in te voeren. Zijn er in een telgebied geen broedparen (meer) aanwezig, vul dan bij ‘grutto-alarmtelling-broedparen’ 0 in. 1x per telgebied is voldoende (per perceel mag ook). Op die manier is duidelijk dat er wel iemand geweest is om te tellen, maar dat er geen vogels waren op dat moment. Dit is belangrijk voor de collectieven, omdat er anders wordt gedacht dat er niet geteld is door de wacht.

·       Probeer op pad te gaan met goed weer om de vogels niet te veel te storen tijdens koude of natte dagen.

·       Buiten de vastgestelde alarmtelperiodes om kunnen er met de app geen alarmtellingen worden ingevoerd. Op www.bfvwregistraasje.frl kan dit wel. Meldingen, die eerder op papier waren ingevuld, kunnen hierdoor op ieder moment worden ingevoerd in het systeem. Hiervoor moet dan wel eerst de registratiedatum (linksboven in scherm ‘registratie melden’) worden aangepast, voordat de soort gekozen wordt. De registratiedatum moet liggen in één van de alarmtelperiodes. Graag na iedere ronde direct de meldingen van papier in het systeem zetten. Dit geeft de collectieven en hun boeren belangrijke informatie en daarmee kunnen ze waar nodig het beheer nog verlengen of aanpassen.

·       De vogelwachten op de eilanden hebben afwijkende data voor het alarmtellen gekregen, omdat het seizoen daar flink later begint dan op ‘de wal’.

·       Tot slot: Tel vooral in de telgebieden, voor deze gebieden hebben we het contract met KBF over de vergoeding. Voor ons eigen gebruik (om een overzicht van heel Fryslân te hebben) krijgen we ook graag de tellingen van buiten de telgebieden, maar hiervoor hebben we geen contractuele verplichting. Mocht het niet lukken om in alle telgebieden de bemensing rond te krijgen, trek dan snel aan de bel bij jullie gebiedscoördinator, dan kunnen we proberen om voor vervanging te zorgen!

Speciale aandacht vragen we dit jaar voor percelen buiten ANLb (beheer). Er komen veel berichten binnen van grutto’s die op ‘gewoon’ boerenland of zelfs mais broeden en met kuikens foerageren. Zorg daarom als vogelwacht dat je ook die percelen goed meeneemt in de nest en broedparentellingen en ook in de alarmtellingen!

 

De drie periodes voor alarmtellingen 2023:

                                  Ronde 1: 20 tot en met 23 mei

                                   Ronde 2: 31 mei tot en met 3 juni

                                   Ronde 3: 11 tot en met 14 juni

Word lid van een vogelwacht in de buurt

lid worden